Sơ đồ tổ chức Công tySơ đồ tổ chức Công ty cổ phần tập đoàn vật liệu chịu lửa Thái Nguyên

Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc : Ông Lê Văn Bình

Là người lãnh đạo cao nhất trong mọi hoạt động của công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước các cổ đông về mọi hoạt động và kết quả sản xuất-kinh doanh của Công ty.

Phó tổng giám đốc sản xuất - thiết bị : Ông Hoàng Văn Nghệ

Chỉ đạo xây dựng kế hoach sản xuất, theo dõi đôn đốc sản xuất tại các phân xưởng .

Thay mặt Tổng giám đốc giải quyết các công việc cụ thể tại Phòng Kế hoạch-sản xuất , kỹ thuật công nghệ, các phân xưởng ...

Phó tổng giám đốc đầu tư, xây dựng cơ bản : Ông Hồ Văn Sơn

Chỉ đạo thiết kê, đầu tư xây dựng cơ bản.

Chỉ đạo công tác đào tạo nghiên cứu khoa học, tiến bộ kỹ thuật .

Phó tổng giám đốc kinh doanh - tài chính : Ông Lê Xuân Thăng

Chịu trách nhiệm về công tác kinh doanh, bán hàng .

Chịu trách nhiệm về công tác tài chính phục vụ cho sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản .

Danh sách các trưởng phòng :

Trưởng phòng Kỹ thuật : Bà Lê Thị Phương

Trưởng phòng Cơ điện : Ông Bùi Anh Dũng

Trưởng phòng Tổ chức : Bà Lê Thị Thanh Xuân

Trưởng phòng Kinh doanh : Ông Chu Ngọc Tường

Trưởng phòng Kế toán : Ông Lê Xuân Thăng

Trưởng phòng Kế hoạch : Ông Hoàng Văn Nghệ