Các sản phẩm Vật liệu chịu lửa khác


• Một số sản phẩm Vật liệu chịu lửa khác mà công ty đang sản xuất và kinh doanh gồm :

- Tấm lót nguội Garnex

- Gạch chịu lửa Zircone

- Gạch chịu Axit

- Vôi - Đôlômit luyện kim

- Sạn cao nhôm

- Vữa xây chịu lửa

Chi tiết một số sản phẩm chính :

Tấm Galex Gạch Zircone
Gạch axit Vôi-Đôlômit
Sạn cao nhôm Vữa chịu nhiệt