Các sản phẩm chính

 

Gạch chịu lửa Sa mốt A-B

Gạch A1 Gạch A2
Gạch chịu lửa Cao nhôm
Gạch cn1 Gạch cn2
Gạch chịu lửa kiềm tính
Gạch kt1 Gạch kt2
Gạch xây dựng
Gạch block Gạch đặc
Bê tông chịu lửa
Bê tông CA12 Bê tông CA18