Các sản phẩm gạch xốp


Gạch xốp cách nhiệt là loại gạch rất nhẹ ( khối lượng thể tích 0,4g/cm3) người ta dùng làm vật liệu cách nhiệt bên ngoài . Có trường hợp người ta dùng làm vật liệu cách nhiệt bên trong của lò như dùng loại khối lượng thể tích 1g/cm3 lót trong lò gián đoạn nung nóng thép đến 850-950 độ.

• Việc lựa chọn gạch xốp cách nhiệt để xây bên trong tiếp xúc với lửa hay bên ngoài phụ thuộc vào nhiệt độ sử dụng, môi trường cũng như tính năng vật liệu .

Một số sản phẩm chính :

Gạch x1 Gạch x2