Các sản phẩm gạch kiềm tính


• Gạch chịu lửa kiềm tính được ứng dụng nhiều để lót tại zôn nung của lò quay sản xuất clinke xi măng.

Các sản phẩm gạch kiềm tính chủ yếu gồm :

- Gạch gạch lửa Spinel

- Gạch chịu lửa Manhe - Spinel

- Gạch chịu lửa Manhê

- Gạch chịu lửa Manhê-Crôm

Gạch Spinel Gạch MgO-spinel
Gạch MgO Gạch MgO-crom