Các sản phẩm gạch Cao nhôm


Gạch chịu lửa cao nhôm là loại gạch có độ bền nhiệt rất cao, ổn định. Độ chịu nhiệt của các sản phẩm gạch cao nhôm phụ thuộc vào hàm lượng cao nhôm trong từng sản phẩm.

• Căn cứ vào độ chịu nhiệt tương ứng với hàm lượng AL2O3 trong sản phẩm chia gạch chịu lửa cao nhôm thành các loại :

- Gạch cao nhôm 45 - 54%

- Gạch cao nhôm 55 - 65%

- Gạch cao nhôm 66 - 74%

- Gạch cao nhôm 75 - 85%

- Gạch cao nhôm > 85%

• Một số sản phẩm gạch cao nhôm thường sử dụng :

Gạch CN1 Gạch CN2
Gạch CN3 Gạch CN4
Gạch CN5 Gạch CN6