Định hướng phát triển

Công ty cổ phần tập đoàn vật liệu chịu lửa Thái Nguyên


• Định hướng phát triển chung :

• Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác chiều sâu, hiện đại hóa công nghiệp sản xuất hiện có, đồng thời thực hiện các dự án đầu tư mở rộng các cơ sở sản xuất vật liệu chịu lửa và vật liệu xây dựng mới …để sản xuất ra các loại sản phẩm vật liệu chịu lửa cao cấp, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước thay thế hang nhập khẩu, đã và đang xuất khẩu các sản phẩm vật liệu chịu lửa, phấn đấu đến năm 2012 trở thành nhà sản xuất vật liệu chịu lửa hàng đầu Việt Nam đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả

• Thực hiện theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, điều lệ, các nội quy, quy chế của Công ty.

• Mở rộng liên kết với các tổ chức cơ sở sản xuất kinh tế thuộc mọi thành phần kinh tế, phát huy tính ưu việt của Công ty cổ phần .

• Giữ vững an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Đảng bộ và các tổ chức quần chúng vững mạnh, đáp ứng sự phát triển của công ty trong giai đoạn mới … trước mắt trong cả năm 2010 này công ty phấn đấu tăng trưởng 15-20% so với kế hoạch năm ; tăng cường các biện pháp quản lý trên tất cả các mặt hoạt động; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ.

• Phát huy tốt nội lực, tận dụng tối đa nguồn hỗ trợ từ bên ngoài, tạo nên sức mạnh tổng hợp để Công ty Cổ phần tập đoàn vật liệu chịu lửa Thái nguyên phát triển bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

* Kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2011 :

• Sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm VLCL : 22.000-25.000 Tấn.

• Sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm Vôi- Đôlômit LK : 15.000-17.000 Tấn .

• Bột, vữa, sạn các loại : 2.000 Tấn.

• Sản xuất và tiêu thụ gạch đỏ : > 30 triệu viên .

• Sản xuất gạch Zircone : 2.000 bộ.

• Doanh thu cả công ty : 350 - 400 tỷ đồng .

• Vốn điều lệ tăng lên : > 40 tỷ đồng .

• Tổng quỹ lương : 15-17 tỷ đồng .

• Cổ tức 2010 : 15-17% .

• Khấu hao : 22 tỷ đồng .