Liên kết website
Đường dây nóng

Hotline : 0903 457 478

 

Thông tin cần biết

Tin tức - sự kiện

Công ty cổ phần Tập đoàn Vật liệu chịu lửa Thái Nguyên .

 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Xin ý kiến bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi điều lệ, đăng ký lưu ký tập trung chứng khoán và thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường có tổ chức

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần tập đoàn vật liệu chịu lửa Thái nguyên

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 năm 2005;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 năm 2006;

- Căn cứ Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 22/10/2007;

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần tập đoàn vật liệu chịu lửa Thái nguyên;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần tập đoàn vật liệu chịu lửa Thái nguyên ngày 04/04/2012;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn vật liệu chịu lửa Thái Nguyên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 chính thức thông qua. Các nội dung cụ thể sẽ sửa đổi bao gồm:

Khoản 2, Điều 25 “Các cổ đông được đi dự Đại hội đồng cổ đông hàng năm. Công ty quy định cổ đông có đủ 3500 cổ phần, tương đương với 35.000.000 VNĐ (Ba mươi lăm triệu đồng chẵn) mới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm (Trừ trường hợp cổ đông chưa đủ 3500 cổ phần mà được ủy quyền của các cổ đông khác đảm bảo đủ 3500 cổ phần thì vẫn có quyền đi dự Đại hội đồng cổ đông”.

Điểm d, Khoản 2 Điều 28 “Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp và các cổ đông được ủy quyền phải có đủ 3500 cổ phần (tương đương với 35.000.000 VNĐ) mới tham dự Đại hội đồng cổ đông hàng năm (Trừ trường hợp cổ đông chưa đủ 3500 cổ phần mà được ủy quyền của các cổ đông khác đảm bảo đủ 3500 cổ phần thì có quyền đi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng phải gửi văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp).

Nội dung 2: Thực hiện đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu của Công ty trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán 900.000 cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 43.543.600.000 đồng lên 52.543.600.000 đồng.

Nội dung 3: Thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán 900.000 cổ phần ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 43.543.600.000 đồng lên 52.543.600.000 đồng.

Nội dung 4: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc đăng ký lưu ký tập trung chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường có tổ chức theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.


• Tải phiếu biểu quyết xin ý kiến cổ đông tại đây.

 

Các tin khác

• Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng ( 18/02/2011)


• Công ty CP Tập đoàn Vật liệu chịu lửa Thái Nguyên đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất


• Công ty CP tập đoàn Vật liệu chịu lửa Thái Nguyên: Bước chuyển mình mạnh mẽ.